Info Edition 2017 Presse Lauréats 2016

Bienvenue sur l’Espace Presse

L’information qui vous est dédiée sur ce site est déclinée en trois parties :

Info - Maîtres d’ouvrage - Espace presse

Les deux premières regroupent tout le contenu spécifique à l’appel à projets Be.Exemplary : philosophie, objectifs du projet, informations pratiques à l’attention des maîtres d’ouvrage et des professionnels du secteur …

Dans l’Espace Presse, vous trouverez tous les contenus plus spécifiques à votre profession : dossier de presse, documents iconographiques, matériel graphique ...

Durant toute la durée de l’appel à projets Be.Exemplary, notre service presse est là pour répondre à vos questions :

Télécharger les documents mis à disposition pour la presse

Communiques de presse

De Brusselse Regering start met de editie 2017 van "Be.Exemplary" haar 2de projectoproep voor Brusselse voorbeeldgebouwen.
26-April-2017

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie Céline Fremault hebben vandaag samen “Be.Exemplary” gelanceerd, een nieuwe projectoproep voor vernieuwende en ambitievolle projecten voor Brusselse voorbeeldgebouwen.

Na een eerste succes in 2016 zet de Gewestelijke Regering haar ambitie voort om projecten die beantwoorden aan de uiteenlopende alternatieven van een geïntegreerde duurzame ontwikkeling te stimuleren en op te zetten. Zo zal ze de voorstellen belonen waarin de uitdagingen van Brussel op voorbeeldige wijze worden samengevat.

De doelstellingen op het vlak van stedelijke ontwikkeling kunnen slechts relevante antwoorden bieden wanneer er wordt nagedacht over de 4 grootste uitdagingen: de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, sociale actie, kringloopeconomie en de milieudimensie”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

In Brussel zijn de gebouwen verantwoordelijk voor 62% van de uitstoot van broeikasgassen. Door het bouwen en renoveren vanuit een logica van circulaire economie en met gebruik van duurzame materialen te bevorderen, kunnen hoge energieprestaties worden verkregen. Zo kunnen we tegemoetkomen aan de klimaatuitdaging door de verbintenis die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de COP21 heeft aangegaan na te komen. Be.Exemplary is ook een ware hefboom voor innovatie voor veel bouwondernemingen in hun transitie naar duurzaam bouwen waarbij ze de mogelijkheid krijgen om nieuwe competenties te verwerven en innovatieve technieken uit te proberen”, aldus minister van Huisvesting Céline Fremault.

Be.Exemplary wil alle openbare en private actoren aanmoedigen om de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling mee waar te maken. De wedstrijd stimuleert ook vernieuwende ideeën.

Be.Exemplary staat open voor alle bouwheren die in Brussel bouwen of renoveren: particulieren, overheden, parastatale instellingen en privéondernemingen (vastgoedpromotoren, bedrijven, vzw’s, enz.), maar het kandidaat-project moet door een team worden gedragen.

De projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelegen. De door de projectoproep beoogde gebouwen kunnen om het even welke bestemming hebben (scholen, sportvoorzieningen, woningen, enz.). De jury zal de geschiktheid van het programma evalueren op basis van de beoordelingscriteria.

De kandidaatstellingen worden tegen 15 september 2017 verwacht bij de gewestelijke administratie “Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)”, die belast is met de uitvoering van “Be.Exemplary” in samenwerking en met de steun van Leefmilieu Brussel (LB), de Stadswinkel en de Bouwmeester (bMa).

Voor verdere informatie kan u terecht op de website www.beexemplary.brussels. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op de infosessie die op  9 mei plaatsvindt in de Sint-Gorikshallen.

Le Gouvernement bruxellois lance l’édition 2017 de « Be.Exemplary », son 2ème appel à projets de bâtiments exemplaires bruxellois.
26-April-2017

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort et la Ministre du Logement, de l’Environnement et de l'Energie, Céline Fremault, ont lancé conjointement ce mardi « Be.Exemplary », un nouvel appel à projets innovant et ambitieux de bâtiments exemplaires bruxellois.

Après un premier succès en 2016, le Gouvernement régional continue son ambition de stimuler et voir émerger des projets répondant aux multiples variantes d’un développement durable intégré. Il récompensera ainsi les propositions réalisant de manière exemplaire la synthèse des défis Bruxellois.

« Les objectifs en matière de développement de la Ville ne peuvent trouver des réponses pertinentes qu’à travers une réflexion portant sur les 4 défis majeurs que sont la qualité urbanistique et architecturale, l’action sociale, l’économie circulaire et la dimension environnementale », a précisé le Ministre-Président Rudi Vervoort.

« Les bâtiments sont responsables à Bruxelles de 62% des émissions gaz à effet de serre. Encourager la construction et la rénovation dans une logique d’économie circulaire et au moyen de matériaux durables permet d’atteindre de hautes performances énergétiques. Cela permet de répondre au défi climatique en honorant l’engagement pris par la Région de Bruxelles Capitale lors de la COP21. Be Exemplary est aussi un réel levier à l’innovation pour beaucoup d’entreprises de construction dans leur transition vers une construction durable, les permettant d’acquérir de nouvelles compétences et de tester des techniques innovantes » a déclaré la ministre du Logement, Céline Fremault.

Be.Exemplary entend encourager la participation de tous les acteurs publics et privés aux ambitions régionales de développement urbain durable. Le concours favorisera également l’innovation.

Be.Exemplary est ouvert à tous les maîtres d'ouvrage qui construisent ou rénovent à Bruxelles : les particuliers, pouvoirs publics, institutions parastatales et entreprises privées (promoteurs immobiliers, entreprises, asbl, etc), mais c’est une équipe qui devra porter le projet candidat.

Les projets doivent être localisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le(s) bâtiment(s) visé(s) par l'appel à projets peuvent correspondre à n’importe quelle affectation (écoles, équipements sportifs, logements, etc). L’opportunité du programme sera évaluée par le jury, en fonction des critères d’appréciation.

Les candidatures sont attendues pour le 15 septembre 2017 auprès del’administration régionale « Bruxelles Urbanisme et patrimoine (BUP) », en charge de l’exécution de « Be.Exemplary », en collaboration et avec le soutien de Bruxelles-Environnement (BE), le Centre-Urbain et le Maître-Architecte (bMa).

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse  www.beexemplary.brussels et les intéressés sont invités à une séance d’information programmée le 9 maiprochain aux Halles Saint-Géry.

Be.Exemplary de Brusselse voorbeeldgebouwen van 2016 10 beloonde laureaten!.
22-December-2016

Minister-president Rudi Vervoort en Minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie Céline Fremault van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering hebben de 10 laureaten van de nieuwe projectoproep “Be.Exemplary – de Brusselse voorbeeldgebouwen” officieel aangeduid.

De in april van dit jaar gelanceerde editie 2016 van de Be.Exemplary projectoproep was een waar succes onder de tientallen bijzonder betrokken kandidaten. De voorgaande edities legden de klemtoon op de duurzaamheid van de projecten en op hun energie- en milieuprestaties. Dit jaar hebben de deelnemers hun projecten op vier uitdagingen gericht, die samen de Brusselse stedelijke uitdaging vormen: de architecturale en stedenbouwkundige uitdaging, de sociale uitdaging, de ecologische uitdaging en de kringloopeconomieuitdaging.

“Door het kader te verbreden van de verschillende op te nemen thema’s in deze projectoproep, heeft het Gewest duidelijk getracht die initiatieven te ondersteunen en te valoriseren die tegemoet kwamen aan meerdere van de uitdagingen die we vandaag moeten aangaan: een kwalitatieve en duurzame architectuur, gecombineerd met een reële  stedenbouwkundige reflectie die alle sociale en economische aspecten van de hoofdstad integreert”,  becommentarieerde Rudi Vervoort.

De editie 2016 van de Be.Exemplary projectoproep stond open voor alle bouwheren die bouwen of verbouwen in Brussel, zowel particulieren als publieke overheden, parastatale instellingen, privé-bedrijven, bouwpromotoren en vzw’s.

Om in aanmerking te komen, moesten de projecten zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en moesten ze deel uitmaken van een van de volgende categorieën: individuele huisvesting (minder dan 3 verblijven), collectieve huisvesting, economische activiteiten (kantoren, handel, productieactiviteiten enz.), collectieve uitrustingen (scholen, ziekenhuizen, sportaccommodaties, eredienstplaatsen enz.) of gemengde projecten.

“Naast de ecologische en energetische vragen die de basis vormen van de voorbeeldprojecten, ging op mijn initiatief voor deze nieuwe editie ook bijzondere aandacht uit naar de kringloopeconomie. De verscheidenheid en de kwaliteit van de ingediende projecten heeft het mogelijk gemaakt een beeld te schetsen van de dynamiek die momenteel in het Gewest heerst door de lancering van het GPCE (het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie), dat een groot succes kent en dat getuigt van de overgangsfase die we momenteel betreden. Zo wordt Brussel, na een voorbeeldige regio te zijn geworden inzake energie, nu ook een voorbeeld op het vlak van de kringloopeconomie, zoals de zeer recent nog gewonnen Europese ‘Regional Innovation Award’ bewijst” , verklaarde Céline Fremault

Een in november 2016 samengekomen expertjury heeft alle kandidaturen geanalyseerd en de 10 laureaatprojecten aangeduid omwille van hun pertinentie inzake hun voorbeeldfunctie, de locatie, de context, de uitdagingen en de aangewende middelen.
De voor de editie 2016 weerhouden projecten zullen genieten van een regionale subsidie van 100€/m² excl. btw voor een globale enveloppe van 2,6 miljoen €.

We hopen dat de editie 2017 ditzelfde mooie elan zal verder zetten.

1. VUURKRUISEN

Het project “Vuurkruisen” in Neder-Over-Heembeek vormt het eerste grote complex voor basisonderwijs met een actieve en duurzame pedagogie van de Stad Brussel. Het plant de oprichting van een kleuterschool met 312 plaatsen, een lagere school met 576 plaatsen en een sportzaal, geïntegreerd in een toekomstige duurzame wijk.

Bouwheer:  Stad Brussel
Ontwerp:  BURO II & ARCHI I
Locatie:  Neder-Over-Heembeek, aan de rand van het Koninklijk domein van Laken en het kanaal, op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan.

2. BUDA

Het Budaproject maakt deel uit van het programma voor de reorganisatie van de activiteiten van het ANB (Agentschap Net Brussel). Deze site zal het geheel van de specifieke activiteiten van het agentschap groeperen, evenals een containerpark, een vrachtwagenparking, een parking voor lichte voertuigen en een sociaal gebouw dat plaats zal bieden voor de kantoren en de vestiaires voor de arbeiders. Het project zal dienstdoen als pilootproject voor de ontwikkeling van andere sites van het agentschap.

Bouwheer:  Regionaal Agentschap voor Netheid
Ontwerp:  A229 + EVR Architecten (Tijdelijke vereniging)
Locatie:  Vilvoordsesteenweg nr. 202 - 1120 Brussel

3. QUATRE VENTS A TOUS TEMPS  

Het project “Quattre Vents à tous temps” voorziet de transformatie, renovatie en verdeling van twee unifamiliale huizen in 6 intergenerationele sociale woningen. Het project bevindt zich in een zone van cultureel, historisch, esthetisch en opwaarderingsbelang van het GewOP evenals in een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) van het Gewestelijk Bestemmingsplan. Het project maakt deel uit van 2 wijkcontracten.  

Bouwheer:  Renovassistance asbl
Ontwerp:  APRIM architecture
Locatie:  Vier-windenstraat nr. 25/25b - 1080 Sint-Jans-Molenbeek

4. RENOVATIE VAN DE BRUNFAUTTOREN

Het renovatieproject van het woongebouw Brunfauttoren heeft meerdere doelen: het aantal bestaande appartementen bewaren (97), de oppervlaktes en de typologische verscheidenheid van de appartementen vergroten en het gebouw naar de huidige standaarden voor comfort en veiligheid brengen.

Bouwheer:  Le Logement Molenbeekois
Ontwerp:  Atelier 229 + Dethier Architecture
Locatie:  Fernand Brunfautstraat nr. 65, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

5. HELMET-WIJK

Het project betreft de constructie van 18 duurzame wooneenheden en een gemeenschappelijk lokaal in de Helmetwijk in Schaarbeek. Het maakt deel uit van een coherent geheel in verschillende stappen, met name via het Duurzame Wijkcontract Helmett en een masterplan voor het geheel van het patrimonium van de Schaarbeekse Haard (34 gebouwen).

Bouwheer:  De Schaarbeekse Haard S.C. – Openbare vastgoedmaatschappij
Ontwerp:  Urban Platform cvba
Locatie:  Van Droogenbroekstraat nr. 60/62/64 - 1030 Schaarbeek

6. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - ZWEMBAD  

Na 25 jaar is het zwembad van de Vrije Universiteit Brussel dringend aan renovatie toe. Het doel is om het huidige zwembad met een kuip van 25 meter grondig te renoveren en uit te breiden met een nieuw instructiebad van 13 op 7 meter met beweegbare bodem. Het project maakt maximaal gebruik van duurzame materialen, technieken en energie.  

Bouwheer:  Vrije Universiteit Brussel
Ontwerp:  Ingenieurs- en architectenbureau Essa
Locatie:  Pleinlaan 2, 1050 Brussel

7. ALBERTPOOL

Het inrichtingsproject van het Albert-dalle voorziet de realisatie van een nieuw complex voor culturele en sportieve doeleinden in Vorst. Het bestaat uit de heropbouw van de niet-bebouwde hoeken van de site, de aanbieding van nieuwe diensten aan de bewoners en gebruikers van de wijk, het verlenen van een sterke wijkidentiteit en de interactie met de naburige wijken. Twee gebouwen zullen daarom opgericht worden op terreinen langs de Alsembergsesteenweg.

Bouwheer:  Gemeente Vorst – Duurzaam Albertwijkcontract
Ontwerp:  B-Architecten + Omgeving (Tijdelijke vereniging)
Locatie:  Besmelaan nr. 129/131 + Albertlaan 1 + Buurt “Albert-Dalle” - 1190 Vorst

8. WIJK VAN MEULECOM

Het project bestaat uit de renovatie en de transformatie van een geheel van 13 appartementen gesitueerd binnen de huizenblokken van een geheel van unifamiliale drieslaapkamerhuizen die gezinnen van 4 tot 6 personen kunnen verwelkomen. De constructie maakt deel uit van een ruimer stedelijk geheel gebouwd door de architect F. Van Meulecom tussen 1923 en 1929, dat een arbeiderswijk vormde in een voornamelijk landelijke omgeving.

Bouwheer:  SLRB - BGHM
Ontwerp:  Karbon
Locatie:  François Van Meulecomstraat nr. 1 tot 17 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek

9. MARIA BOODSCHAPLYCEUM – TURNZAAL    

De bestaande sportinfrastructuur van het Maria-Boodschaplyceum is onvoldoende. Er moet een nieuwe turnzaal komen en kleedruimtes met douches. Niet alleen qua inplanting, maar ook op vlak van materialisatie, technische uitwerking en bouwtechnieken, wil het project
vernieuwend en vooruitstrevend zijn.  

Bouwheer:  Maria Boodschap Brussel Annuntiaten
Ontwerp:  BOB361 Architects
Locatie:  Moutstraat 22, 1000 Brussel

10. ILOT DE SPIEGEL    

Het project “Ilot de Spiegel” betreft de realisatie van een project voor duurzame gegroepeerde woningen (12 wooneenheden) die volledig beheerd worden door een bewonerscollectief (cohousing). Zijn initiatiefnemers zoeken een vernieuwend antwoord op de voortdurende uitdaging om op een duurzame wijze in de stad te leven, die tegelijk ook op financieel, comfort- en sociaal vlak haalbaar is. De huidige site beschikt over een ingang aan de Walenstraat en omvat een bouwvallig huis aan straatkant evenals een reeks magazijnen op een terrein in het woonblok.  

Bouwheer:  Îlot de Spiegel vzw
Ontwerp:  Stekke + Fraas arch.
Locatie:  Walenstraat nr. 26/28 – 1090 Jette


Meer informatie?  http://beexemplary.brussels/laureaten

Be.Exemplary LES BÂTIMENTS BRUXELLOIS EXEMPLAIRES 2016 10 LAURÉATS RÉCOMPENSÉS !.
22-December-2016

Le ministre-Président Rudi Vervoort et Céline Fremault, Ministre du Logement, de l’Environnement et de l’Energie de la Région de Bruxelles-Capitale ont officiellement désignés les 10 lauréats du nouvel appel à projets « Be.Exemplary - les bâtiments bruxellois exemplaires ».

Lancée en avril dernier, l’édition 2016 de l’appel à projets Be.Exemplary a rencontré un franc succès auprès de dizaines de candidats particulièrement impliqués. Les éditions précédentes mettaient l’accent sur la durabilité des bâtiments ainsi que sur leurs performances énergétiques et environnementales. Cette année les participants ont orienté leurs projets au regard de quatre axes qui constituent désormais le défi urbain bruxellois dans son ensemble : le défi architectural et urbanistique, le défi social, le défi environnemental et le défi économie circulaire.

« En élargissant le cadre des différentes thématiques à prendre en compte dans ce nouvel appel à projets, la Région entendait clairement soutenir et valoriser des initiatives combinant plusieurs critères pour répondre aux défis que nous devons désormais relever : une architecture qualitative et durable, associée à une réelle réflexion urbanistique qui intègre toutes les dimensions sociales et économiques de la capitale», a commenté Rudi Vervoort.

Ouvert à tous les maîtres d’ouvrage qui construisent ou rénovent à Bruxelles, l’édition 2016 de l’appel à projets Be.Exemplary s’adressait tant aux particuliers qu’aux pouvoirs publics, aux institutions parastatales, aux entreprises privées tels que promoteurs immobiliers, entreprises, asbl, et cet aux particuliers.

Pour être éligible, les projets devaient être localisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et s’inscrire dans une des cinq catégories suivantes : logements individuels (moins de 3 logements), logements collectifs, activités économiques (bureaux, commerces, activités productives etc..), équipements collectifs (écoles, hôpitaux, lieux de sport, de culte, etc..) ou projets mixtes.

«  Au-delà des questions environnementales et énergétiques qui constituent le socle des projets exemplaires, un accent particulier a été mis pour cette nouvelle édition, à mon initiative, sur l’économie circulaire. La variété et la qualité des projets présentés a permis de révéler tout le dynamisme qui anime désormais la Région suite au lancement du PREC qui rencontre un grand succès et qui témoigne de la transition dans laquelle nous rentrons. Ainsi après être devenue une région exemplaire en matière énergétique, Bruxelles devient exemplaire au niveau de l’économie circulaire, comme en témoigne le prix européen «  Regional Innovation Award » remporté tout récemment », a déclaré Céline Fremault.

Réuni en novembre 2016, un jury d’experts a analysé l’ensemble des candidatures et désigné les 10 projets lauréats parmi ceux qui offraient le plus de pertinence en fonction de leur exemplarité, du site considéré, du contexte, des enjeux et des moyens mis en œuvre.
Les projets retenus pour l’édition 2016 bénéficieront d’un subside régional de 100 €/m2 htva pour une enveloppe globale de 2,6 millions €.

Nous espérons que l’édition 2017 poursuivra sur cette belle lancée.

1. CROIX DE FEU

Le projet « Croix de Feu » à Neder Over Hembeek concerne le premier grand complexe d’enseignement fondamental à pédagogie active et durable de la Ville de Bruxelles. Il prévoit la réalisation d’une école maternelle de 312 places, d’une école primaire de 576 places et d’une salle de sport dans un futur quartier durable.

Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles
Concepteur : BURO II & ARCHI I – architecte
Localisation : Neder Over Heembeek, en bordure du domaine royal de Laeken et du canal, à l’angle de l’avenue des Croix de Feu et des Croix de Guerre.

2. BUDA

Le projet Buda s’inscrit dans le programme de redéploiement des activités de l’ABP (Agence Bruxelles Propreté). Ce site regroupera l’ensemble des activités spécifiques de l’agence ainsi qu’un parc à conteneurs, un parking poids- lourds, un parking véhicules légers ainsi qu’un bâtiment social qui abritera les bureaux et les vestiaires pour les ouvriers. Il servira de projet pilote pour le développement d’autres sites de l’Agence.

Maître d’ouvrage : Agence Régionale pour la Propreté
Concepteur : A229 + EVR Architecten (Association momentanée)
Localisation : Chaussée de Vilvoorde n° 202 - 1120 Bruxelles

3. QUATRE VENTS A TOUS TEMPS  

Le projet « Quatre Vents à tous temps » prévoit la transformation, la rénovation et la division de deux maisons unifamiliales en 6 logements sociaux intergénérationnels. Le projet se situe en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement du PRAS.Il est inclus dans le périmètre de 2 contrats de quartiers.

Maître d’ouvrage : Renovassistance asbl
Concepteur : APRIM architecture
Localisation : Rue des Quatre-Vents n° 25/25b - 1080 Molenbeek Saint Jean

4. RENOVATION DE LA TOUR BRUNFAUT

Le projet de rénovation de l’immeuble de logements Tour Brunfaut poursuit plusieurs objectifs : conserver le nombre d’appartements existants (97), augmenter les surfaces et la diversité typologique des appartements et mettre le bâtiment aux standards de confort et de sécurité actuels. Au delà de la rénovation de la tour, le projet participe à la requalification urbaine du quartier.

Maître d’ouvrage : Le Logement Molenbeekois
Concepteur : Atelier 229 + Dethier Architecture
Localisation : Rue Fernand Brunfaut n° 65 à - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

5. QUARTIER HELMET

Le projet concerne la construction de 18 logements durables et d’un local communautaire dans le quartier Helmet à Schaerbeek. Il s’inscrit dans un ensemble cohérent à travers différentes échelles, via notamment le Contrat de Quartier Durable Helmet et d’un Masterplan pour l’ensemble du patrimoine du Foyer Schaerbeekois (34 immeubles).

Maître d’ouvrage : Le Foyer Schaerbeekois S.C. – Société Immobilière de Service Public
Concepteur : Urban Platform cvba
Localisation : Rue Vandroogenbroeck n° 60/62/64 - 1030 Schaerbeek

6. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - PISCINE  

Après 25 ans d’ouverture au public, les infrastructures de la piscine de la VUB nécessitent des travaux de rénovation urgents. Le projet prévoit la rénovation en profondeur de la piscine de 25 mètres et la construction d’un nouveau bassin d’apprentissage de 13 mètres sur 7, doté d’un fond mobile. Les matériaux et techniques durables, ainsi que l’énergie renouvelable sont privilégiés.

Maître d’ouvrage : Vrije Universiteit Brussel
Concepteur : Bureau d’ingénieurs et architectes Essa
Localisation : Boulevard de la Plaine n°2 - 1050 Bruxelles

7. PÔLE ALBERT  

Le projet d’aménagement de la dalle Albert prévoit la réalisation d’un nouveau complexe d’équipements à vocations culturelle et sportive à Forest. Il consiste à reconstruire les angles non-bâtis du site, offrir de nouveaux services aux habitants et usagers du quartier, donnant une identité forte au quartier et à interagir avec les quartiers voisins. Deux bâtiments seront ainsi construits sur les terrains situés de part et d’autre de la chaussée d’Alsemberg.

Maître d’ouvrage : Commune de Forest – Contrat de Quartier Durable Albert
Concepteur : B-Architecten + Omgeving (association momentanée)
Localisation : Avenue Besme n° 129/131 + Avenue Albert n° 1 + Lieu dit « Dalle Albert » - 1190 Forest

8. CITÉ VAN MEULECOM  

Le projet consiste à rénover et convertir un ensemble de 13 appartements situés en intérieur d’îlot en un ensemble de maisons unifamiliales de 3 chambres pouvant accueillir des familles de 4 à 6 personnes. Le bâti fait partie d’un ensemble urbain plus large construit par l’architecte F. Van Meulecom entre 1923 et 1929, composant une cité ouvrière dans un tissu principalement rural.

Maître d’ouvrage : SLRB - BGHM
Concepteur : Karbon
Localisation : Rue François Van Meulecom n° 1 à 17 – 1080 Molenbeek Saint Jean

9. LYCÉE MARIA BOODSCHAP – GYMNASE

Les infrastructures sportives actuelles du lycée Maria-Boodschap sont vétustes. L’école a besoin d’un nouveau gymnase et de vestiaires équipés de douches. Le projet se veut innovant et durable du point de vue  de l’implantation, de la réalisation, de l’exécution technique et des techniques de construction.

Maître d’ouvrage : Maria Boodschap Brussel Annuntiaten
Concepteur : BOB361 Architects
Localisation : Rue de la Braie n° 22 - 1000 Bruxelles

10. ILOT DE SPIEGEL  

Le projet « Ilot de Spiegel » concerne la réalisation d’un projet d’habitations groupées et durables (12 logements), entièrement pris en charge par un collectif d’habitants (cohousing). Ses initiateurs cherchent une réponse innovante au défi consistant à vivre en ville d’une façon durable, abordable financièrement et confortable.Le site actuel dispose d’une entrée rue des Wallons et comprend une maison délabrée à front de rue ainsi qu’une série d’entrepôts sur un terrain en intérieur d’îlot.

Maître d’ouvrage : Îlot de Spiegel vzw
Concepteur : Stekke + Fraas arch.
Localisation : Rue des Wallons n° 26/28 – 1090 Jette


En savoir plus sur les projets : http://beexemplary.brussels/laureats

Be.Exemplary Le nouvel appel à projets « bâtiments bruxellois exemplaires ».
06-June-2016

Dans la foulée de ses appels à projets « Bâtiments exemplaires » mis en œuvre entre 2007 et 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lance une nouvelle initiative ambitieuse et innovante : Be.Exemplary - les « bâtiments bruxellois exemplaires ».

Après avoir expérimenté avec succès les projets Batex (bâtiments exemplaires) de 2007 à 2013, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a considérablement élargi le cadre des thématiques de son nouvel appel à projets « Be.Exemplary ». Son objectif : répondre aux défis de notre capitale en valorisant et en soutenant les initiatives soucieuses du bien-être des Bruxellois, de la qualité urbanistique et de la dimension environnementale. 

 

Ouvert à tous

 L’appel à projets Be.Exemplary est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage (ménages, pouvoirs publics, institutions parapubliques, ASBL, entreprises, promoteurs, etc.) qui construisent ou rénovent en Région bruxelloise. Outre le Maître d’ouvrage, Be.Exemplary récompensera le concepteur désigné par le Maître d’Ouvrage: c’est donc une équipe qui devra porter le projet candidat. 

Cinq catégories distinctes

Les projets doivent être localisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et être soumis à la délivrance d’un permis d’urbanisme. Le(s) bâtiment(s) visé(s) par l'appel à projets peuvent correspondre à n’importe quelle affectation et sont classés en 5 catégories distinctes : logements individuels (moins de 3 logements), logements collectifs, activités économiques (bureaux, commerces, activités productives etc..), équipements collectifs (écoles, hôpitaux, lieux de sport , de culte etc..) et projets mixtes. La démarche proposée est volontairement ouverte et vise l’innovation.

Les projets candidats devront être au stade de l’avant-projet ou du permis d’urbanisme. Le chantier ne pourra cependant pas avoir commencé à la date de la désignation des lauréats (au plus tard le 31 décembre 2016). 

Quatre défis de taille

Chaque projet, pris dans son contexte, devra positionner sa spécificité au regard des 4 thématiques qui constituent le défi urbain bruxellois dans son ensemble : le défi architectural et urbanistique, le défi social, le défi environnemental et le défi économie circulaire.

Concrètement, ces projets doivent prioritairement intégrer les composantes que sont les critères sociaux, la qualité architecturale, la densification, la mixité sociale et/ou fonctionnelle, l’économie d’énergie, la durabilité environnementale, la mobilité, la valorisation de l’emploi, du savoir-faire local et la préservation des ressources par le prisme de l’économie circulaire, la valorisation du patrimoine, la reconversion, les opérations-tiroirs… 


Manifestation d’intérêt

Les équipes désireuses de participer à l’édition Be.Exemplary 2016 doivent au préalable manifester leur intérêt avant le 16 août 2016. Cette manifestation d’intérêt va permettre au pouvoir subsidiant d’appréhender les différents types de projet et la philosophie développée par chacun d’eux.

Le cas échéant, cette première analyse permettra aux candidats d’améliorer certains aspects de leur projet avant le dépôt de candidature. Elle servira également de support au travail de guidance organisée auprès du Centre Urbain. Les maîtres d’ouvrage qui auront manifesté leur intérêt seront d’office invités à déposer un dossier de candidature.


Travail de guidance

Après avoir manifester leur intérêt, les porteurs de projet peuvent bénéfcier - à leur demande - d’un travail de guidance proposées par le Centre urbain ( ASBL) et soutenues par Bruxelles-Environnement et le Maître Architecte. En principe, cette guidance est concentrée sur maximum 2 réunions, pouvant se poursuivre par des échanges de mails guidances, sont organisées jusqu’au 15 septembre 2016.


Dossier de candidature

Les porteurs de projets qui ont manifesté leur intérêt devront constituer un dossier de canditaure qui comprendra un formulaire d’inscription, le rapport de guidance du Centre Urbain (si une guidance a été sollicitée) et une note technique de maximum 40 pages. Cette note confirmera et détaillera le caractère exemplaire du projet dans sa philosophie générale et dans chacun des 4 défis. Elle détaillera également le processus de conception du projet, depuis la composition du programme jusqu’à l’exploitation du bâtiment. Ces dossiers de candidature devront être déposés à Bruxelles Développement Urbain le 10 octobre 2016 à 12h00 au plus tard.


Evaluation et subsides

La qualité et l’opportunité du programme des différents projets cadidats seront évaluées - en fonction des différents critères d’appréciation - par un jury de professionnels au cours du mois de novembre 2016. Les candidats seront informés de leur sélection ou non-sélection avant le 23 décembre 2016.  Les lauréats disposeront d’un subside de 100 €/m² pour la réalisation de leur projet, d’un soutien dans le suivi du chantier et d’un support promotionnel d’envergure.

Délais

Pour bénéficier du subside, la réalisation maximale d’un projet (sauf exception) est de 48 mois - à dater du premier jour du mois suivant la décision d’approbation du projet comme lauréat par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Le délai d’élaboration finale du projet et s’il échait, de dépôt de la demande de permis, ne pourra dépasser 12 mois à dater du même jour.

Devoir d’exemplarité

En phase de chantier comme en phase d’occupation, les maîtres d’ouvrage dont les projets auront été retenus devront autoriser la publication d’articles ainsi que l’organisation de visites et de journées portes ouvertes à l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale (maximum 10 visites sur 5 ans). Les bâtiments devront afficher une plaquette d’identification (offerte par BDU) attestant de leur exemplarité en un endroit visible de l’espace public.

Be.Exemplary De nieuwe projectoproep 'Brusselse voorbeeldgebouwen'.
06-June-2016

In aansluiting op haar projectoproepen ‘Voorbeeldgebouwen’ tussen 2007 en 2013 lanceert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw ambitieus en vernieuwend initiatief: Be.Exemplary - de 'Brusselse Voorbeeldgebouwen’.

 Na het succesvolle verloop van de Batexprojecten (voorbeeldgebouwen) van 2007 tot 2013, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar nieuwe projectoproep 'Be.Exemplary’ het kader van de thema’s aanzienlijk verbreed. Het doel: tegemoetkomen aan de uitdagingen waarmee ons Gewest geconfronteerd wordt en daarbij meer aandacht besteden aan initiatieven die zich toespitsen op het welzijn van de Brusselaars, op de stedenbouwkundige kwaliteit en de milieudimensie.  


Open voor iedereen

De projectoproep Be.Exemplary staat open voor alle opdrachtgevers (gezinnen, openbare besturen, parapublieke instellingen, vzw’s, ondernemingen, promotoren, enz.)  die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest renoveren of bouwen. Be.Exemplary zal niet alleen de opdrachtgever, maar ook de ontwerper die door de opdrachtgever aangesteld wordt, belonen: het kandidaat-project moet dus door een team gedragen worden. 

Vijf verschillende categorieën

De projecten moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning onderworpen worden. De gebouwen waarop de projectoproep betrekking heeft, worden ingedeeld in vijf verschillende categorieën: individuele woningen (minder dan 3 wooneenheden), collectieve woningen, economische activiteiten (kantoren, winkels, productieactiviteiten, enz.), collectieve voorzieningen (scholen, ziekenhuizen, sportcentrum, eredienstplaats, enz.),  en gemengde ontwerpen. De voorgestelde aanpak heeft bewust een open karakter en is gericht op vernieuwing.

De projecten die in aanmerking komen, moeten zich in het stadium van het voorontwerp of van de stedenbouwkundige vergunning bevinden. De werken mogen op de datum van de aanduiding van de laureaten (uiterlijk op 31 december 2016) nog niet begonnen zijn. 

Vier grote uitdagingen

Elk project moet binnen zijn context zijn specifieke karakter positioneren ten aanzien van de 4 thema’s van de Brusselse uitdaging in haar geheel: de architecturale en stedenbouwkundige uitdaging, de sociale uitdaging, de milieu-uitdaging en de uitdaging van de kringloopeconomie.

Concreet moeten deze projecten prioritair voldoen aan sociale criteria en bijdragen aan de architecturale kwaliteit, de verdichting, de sociale en/of functionele mix, de energie-economie, de duurzaamheid van het milieu, de mobiliteit, de opwaardering van de werkgelegenheid, van de plaatselijke knowhow, de vrijwaring van de energiebronnen door de invoering van de kringloopeconomie, de opwaardering van het erfgoed, de reconversie van gebouwen, tijdelijke herhuisvesting … 

 

Kennisgeving van belangstelling

De teams die aan Be.Exemplary 2016 willen deelnemen, dienen vooraf - voor 16 augustus 2016 - hun belangstelling kenbaar te maken. Zo heeft de subsidiërende overheid een idee van de verschillende projecttypes en van de filosofie die door elke ervan ontwikkeld wordt.

Desgevallend kunnen de kandidaten dankzij deze eerste analyse bepaalde aspecten van hun project verbeteren vooraleer hun kandidatuur in te dienen. Bovendien kan de Stadswinkel op basis van deze informatie de begeleiding die hij biedt, organiseren. De opdrachtgevers die hun belangstelling uitgedrukt hebben, worden automatisch verzocht om een kandidaatdossier in te dienen.


Begeleiding

Nadat ze hun belangstelling uitgedrukt hebben, kunnen de ontwerpers, als zij dat wensen, begeleiding krijgen van de Stadswinkel (vzw), met de steun van Leefmilieu Brussel en de Bouwmeester. Deze begeleiding wordt in principe gespreid over maximaal twee vergaderingen en kan daarna per e-mail voortgezet worden. Ze wordt georganiseerd tot 15 september 2016.


Kandidatuurdossier

De ontwerpers die hun belangstelling kenbaar gemaakt hebben, stellen een kandidaatdossier op met daarin een inschrijvingsformulier, het rapport van de begeleiding door de Stadswinkel (indien begeleiding gevraagd werd) en een technische nota van maximum 40 pagina’s. Die nota moet de algemene filosofie achter het voorbeeldkarakter van het project in elk van de 4 uitdagingen bevestigen en gedetailleerd beschrijven. Ze vermeldt ook het ontwerpproces van het project van de programmasamenstelling tot de uitbating van het gebouw. Deze kandidaatdossiers worden ingediend bij Brussel Stedelijke Ontwikkeling uiterlijk op 10 oktober 2016 om 12.00 u.


Evaluatie en subsidies

De kwaliteit en de opportuniteit van het programma van de verschillende kandidaatprojecten worden in de loop van de maand november 2016 - op basis van de verschillende beoordelingscriteria - geëvalueerd door een jury van professionals. De kandidaten worden over hun (niet-)selectie ingelicht voor 23 december 2016. De laureaten ontvangen een subsidie van 100 euro/m² voor de realisatie van hun project, steun bij het verdere verloop van de werf en een behoorlijke promotiegerichte ondersteuning.

Termijnen

De maximale uitvoeringsduur van een project bedraagt 48 maanden - te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om het project als laureaat goed te keuren. De termijn voor de uiteindelijke uitwerking van het project en desgevallend de indiening van de vergunningsaanvraag mag niet meer bedragen dan 12 maanden, te rekenen vanaf diezelfde dag.

Voorbeeldkarakter

In de werffase zowel als in de bewoningsfase dienen de opdrachtgevers wiens projecten geselecteerd werden, de publicatie toe te laten van artikels, evenals de organisatie van bezoeken en opendeurdagen op het initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maximum 10 bezoeken over 5 jaar).  Op een plaats aan het gebouw die goed zichtbaar is vanaf de openbare ruimte, moet een (door BSO geleverd) bord aangebracht worden waarop staat dat het erkend is als voorbeeldgebouw.