De nieuwe projectoproep'Brusselse voorbeeldgebouwen' 2017

Na een eerste succesvolle projectoproep in 2016 blijft de ambitie van de regionale Regering onverminderd : de verdere ontwikkeling van bestaande projecten aanmoedigen of nieuwe projecten laten ontstaan die tegemoetkomen aan duurzame ontwikkeling in al haar verscheidenheid en samenhang, en de voorstellen belonen die op een voorbeeldige wijze een synthese bieden van de Brusselse uitdagingen.

Aan de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR) op het vlak van de ontwikkeling van de stad kan enkel op een relevante manier worden beantwoord via een denkproces dat is gebaseerd op de 4 grote uitdagingen, namelijk architectuur en stedenbouw, het milieu, de sociale uitdaging en de kringloopeconomie.

Aan de kandidaten wordt gevraagd om rekening te houden met de 4 uitdagingen, voor elke uitdaging doelstellingen vast te leggen, de actiegebieden toe te lichten waarbinnen het project zich situeert en de middelen te beschrijven die worden ingezet om de aangekondigde ambities te verwezenlijken.

In het licht van de huidige en toekomstige uitdagingen van de stad is het belangrijk dat de gebouwen verschillende kwaliteiten hand in hand laten gaan. Be.exemplary wil de opdrachtgevers aanmoedigen om de beschikbare hefbomen te innoveren en te combineren voor specifieke aspecten of om de geïntegreerde algemene benadering .

Naast de individuele prestaties van de verschillende indicatoren dient de de meerwaarde van het project voor zijn omgeving uit te stijgen boven de samenvoeging van de bijzondere maatregelen. De voorbeeldfunctie is een geheel dat de som van de delen overschrijdt.

Het voorbeeldige karakter van het project zal uitdaging per uitdaging worden beoordeeld. Het vernieuwende karakter zal dan weer transversaal worden beoordeeld via de combinatie van de uitgevoerde acties en de manier waarop de vier pijlers in de transversale benadering zijn opgenomen.

Het vernieuwende karakter, de potentiële voorbeeldfunctie en het reproductiepotentieel ervan zullen worden gewaardeerd.

Be.exemplary wil alle publieke en private actoren aanmoedigen om deel te nemen aan de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling.

De projectoproep staat open voor alle opdrachtgevers die bouwen of renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: (particulieren, openbare besturen, semioverheidsinstellingen, vzw's, enz.).

Be.Exemplary zal niet alleen de bouwheer maar ook de ontwerper die door die opdrachtgever aangesteld werd, belonen: het kandidaat-project moet dus door een team gedragen worden.

De projecten moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn. Het (de) door de projectoproep beoogde gebouw(en) mag (mogen) om het even welke bestemming hebben.

De jury zal de geschiktheid van het programma inschatten aan de hand van de beoordelingscriteria.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om de uitvoering van het project "be.exemplary" toe te vertrouwen aan Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE, voordien Brussel Stedelijke Ontwikkeling). Deze opdracht zal worden uitgevoerd door BSE in samenwerking met Leefmilieu Brussel (LB), de vzw Homegrade (fusie tussen de Stadswinkel en het Energiehuis) en de bouwmeester (bMa).